040_Mountain Rush

Mountain Rush (Peru + Toronto) Sept 2009, 30" X 45"